Организација

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

 Претседател на Форумот                                                                   Спонзорства и Правни работи 
 Почесен Претседател на Форумот                                                         Поранешен гувернер Небојша Давидовски
Програма на Форумот                                                                            Региски претседавач Роза Крстеска
  Секретаријат и Меѓународни односи                                         Поранешен гувернер Звонимир Цветановски
   Финансиски работи                                                                                  Лајон Борка Цветановска
   Информации и Односи со јавноста                                              Региски претседавач Марјан Танушевски
   Регистрација и Протокол                                                                       Претседател на клуб Мирјана Матовска
   Човечки ресурси                                                                                       Поранешен претседател на клуб Гоце Бурзевски
   Веб мастер                                                                                                  1рв потпретседател на клуб Зоран Минов
Настани                                                                                                    Поранешен гувернер Слободан Вукиќевиќ
   Врска со Дистрикт 132 Македонија                                                       и Спонзорства                                                                                             Гувернер на Дистрикт 132 во 2018-2019 Соња Бојаџиева   
Save